Betingelser

Betingelser

1. Generelt

Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og GuestBox i forbindelse med aftaler. GuestBox har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden eller pr. mail. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor. GuestBox vil løbende udsende nyhedsbreve og information til kunder om systemet og tilhørende ydelser. Udsendelser vil ske både pr. email.

2. Produktet

GuestBox leverer et online booking system samt flere forskellige tillægsydelser.

3. GuestBox’s ydelse

3.1 GuestBox´s software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.

3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at Kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.

3.3 GuestBox har tilladelse til at benytte Kundens navn og logo alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.

3.4 Hverken GuestBox eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på programmet eller data.

3.5 GuestBox fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i GuestBox’s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til GuestBox og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.

3.6 GuestBox er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor GuestBox’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt GuestBox’s egne medarbejdere.

4. Betaling

4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er inklusiv moms og andre statsafgifter.

4.2 Betalingstidspunktet fremgår af Aftale Vilkårene.

4.3 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Yderligere betalingsbetingelser fremgår af Aftale Vilkårene

4.4 Priser fra GuestBox i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter og der tages forbehold for trykfejl.

5. Varighed af aftale

Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges skriftligt, enten pr. mail eller brev, med 30 dages varsel til udløbet af en periode.Drift / abonnement faktureres pr. måned forud.

GuestBox sender altid bekræftelse på opsigelsen, hvilket fungerer som dokumentation for at abonnementet er opsagt. En opsigelse er således først endelig når en bekræftelse på opsigelsen er fremsendt. GuestBox refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. For afmelding af moduler i produktet gælder de samme vilkår som ved opsigelse af aftalen. Aftalen er i henhold til vores generelle Aftale Vilkår. Alle priser er inkl.moms.

6. Hosting og Features

GuestBox hoster løsningen og data. Inkluderede features: Gratis løsning: standard profilering på vore egne salgskanaler Basisløsning: Booking- og administrationsmodul, standard profilering på vore egne salgskanale. Ønskes flere moduler eller features, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser.

6.1 Databehandler aftale

GuestBox fungerer som databehandler, mens kunden er dataansvarlig.

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Der henvises i øvrigt til GuestBox´s databehandleraftale.

7. Misligholdelse

7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder Aftale Vilkårene, er GuestBox berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister

8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.

8.2 I tilfælde af retslig tvist afgøres tvisten efter dansk ret, med retten i Randers som værneting.

Vores mål er

At tilbyde dig et bookingssystem der er overskueligt og nemt at bruge, så du kan bruge din tid på dem der virkelig betyder noget - nemlig gæsterne. Samtidig skal systemet arbejde for dig - og sørge for at du får så mange bookinger som muligt - uden det kræver for meget administration. Vi arbejder hele tiden på at forbedre systemet, og tilpasse det til lige præcis de behov, du har som udlejer.